qvillestaden

Stadsbyggnadskontoret, PEAB, Bornstein Lyckefors, Sydväst Arkitektur och Landskap, Fastighetskontoret samt Trafikkontoret

 

för kvarteret Qvillestaden, förtätning i Brämaregården.

 

 

"Qvillestaden" är ett ambitiöst projekt och ett föredömligt exempel på förtätning av en befintlig stadsmiljö. Genom att komplettera ett till viss del obebyggt kvarter, tillförs närmare hundra omsorgsfullt planerade lägenheter i varerande storlek, men även urbana värden i form av lokaler i gatunivå och stärkta stråk. Detaljplanen visar förtjänstfull på vikten av att föreskriva aktiva bottenvåningar för att skapa levande stadsmiljöer. Arkitekterna har i sin tur tagit fasta på att hitta en lokal förankring i gestaltningen genom en nytolkning av det för Göteborg karaktäristiska landshövdingehuset. De två våningarna ovanför den i sten, som historiskt utformades i trä, är dock i detta fall både fler till antalet och täckte i den typiskt för Brämaregården korrugerade plåten. Detta material går igen i både tilläggsisolering av äldre hus i stadsdelen som nybyggen från sent 1970-tal runt Kvilletorget. Med en indelning av fasaderna i olika färgsektioner skapas även ett vertikalt uttryck, som ger variation i gatumiljö. Vi ser fram emot det färdiga resultatet!

© 2013-2017 Yimby Göteborg