jornmark

Jan Jörnmark, Joakim Forsemalm samt Karl Palmås

 

för boken Göteborg - mellan segregation och kreativitet

 

 

"Göteborg - mellan segregation och kreativitet" och arbetet bakom den ligger i Jane Jacobs anda. De tar vid och sätter fokus på det som hände på nivåerna ovanför gatans balett i Göteborg och Göteborgsregionen under 1900-talet och fram till idag. De visar hur staden länge utbrett sig glest i periferin och hur slutligen den centrala staden slogs sönder med förödande konsekvenser för stadens kraft och beskriver hur staden genomgått en stadskris snarare än en varvskris. Den centrala återhämtningen från 1990-talet sätts i en internationell kontext och de visare att den är svag i Göteborg. Sista kapitlet redogör för nutidshistorien bakom den löst underbyggda regionförstoringsstrategi som nu verkar och som tar investeringsutrymme och ger komplikatoner i den centrala staden. Boken sätter fingret på beroendet av stadens traditionella tillväxtmönster och stora olösta problem från 1960-talets ofullgångna expansionsperiod som måste hanteras för att central mark ska bli tillgänglig för stadsutveckling.

Arbetet är ett mycket viktigt bidrag för förståelsen för vad som krävs om vi med kraft ska kunna göra Göteborg tåligt för framtiden.

© 2013-2017 Yimby Göteborg